2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Bolagets prospekteringsblock i Sydafrika är beläget till havs vid Atlantkusten strax söder om gränsen till Namibia. På prospekteringsområdet har det tidigare gjorts ett mindre fynd av olja.

Prospekteringsområdet är sedan tidigare utforskat med tvådimensionell seismik vilken under senare år har analyserats och bearbetats. Utifrån detta arbete har sex stycken nya strukturer kunnat identifieras inom licensområdet som kan innehålla olja. Under 2013 inhämtades 700 kvadratkilometer tredimensionell seismik, som därefter har bearbetats och slutgiltigt resultat från undersökningar presenterades under 2014.

Den oljeförande reservoaren som finns på licensområdet upptäcktes vid provborrningar 1988 och testade cirka 200 fat olja per dag. Genom de förnyade tolkningarna av befintlig data som Crown Energy gjort, beräknas att licensområdet har en potential att innehålla flera miljarder fat olja. 

Arbeten som genomförts under 2014/2015 innefattande bland annat AVO (Amplitude Versus Offset), vilket kort betyder att man testade seismikresultatet ytterligare; Sedimentologi, det vill säga analys av sammansättningen av jord, sand och lera i den förmodade reservoaren, Petrofysik, det vill säga kartläggning av bergartsegenskaper, samt egna analyser av borrkärnor och vätskeprov från källan/fyndet. Utöver detta genomfördes även vissa kringarrangemang som miljöstudier för potentiella framtida brunnar.

Partnerskapet har nu beviljats en första förlängningsfas på två år för prospekteringslicensen Block 2B, vilken startade i mars 2015. Arbetsprogrammet under förlängningsfasen syftar till att klargöra volymerna av hydrokarboner i de olika faktiska och potentiella reservoarer som har identifierats inom licensen. Programmet omfattar tekniska utvärderingar och har resulterat bland annat i en helt ny CPR (Competent Persons Report), se nedan.

Operatören och partnerskapet ansåg att det var viktigt att genomföra ett ytterligare utvärderingssteg inför framtagandet av nya tillgångsrapporter. Därför beslutades att genomföra en analys av borrdata från fyndighetsborrningen på A-J1 från 1988. Denna petrofysiska studie bedömdes ge en mycket tydligare bild av bland annat salthalten i reservoaren och studien bidrog till ett bättre underlag för själva CPR-arbetet. Analysen utfördes under våren 2015 och är baserad på både modern teknik och nya studier av tidigare framtagen borrdata. Resultatet av analysen är mycket positivt och visar på en betydande ökning i storlek av oljeförande formationer, givet de nya uppgifter om salthalter som analysen givit stöd för.

Som ett led i det arbete som utförts under 2013–2015 vad gäller inhämtande av 3D-seismik och ytterligare geofysiska och geologiska studier, anlitade delägarna i licensen ERC Equipoise (”ERCE”) för att vidimera och utvärdera befintliga data och fastställa betingade resurser inom Block 2B-licensen i Sydafrika. En analys av fyndigheten A-J1 blev färdig i juni 2015 och resultaten visar att reservoaren innehåller betingade 2C resurser om totalt 37 miljoner fat, med ett medeltal på 56 miljoner fat olja och med en betydande potential utöver detta med upp till 118 miljoner fat olja i 3C-resurser. Nästa steg i vidareförädlingen i denna licens ska därför vara att borra utvärderingsbrunn för att fastställa storlek, utbredning, produktionsvolymer och därigenom fastställa att detta är ett kommersiellt starkt oljeprojekt.

I december 2015 ingick Crown Energy ett farm-out-avtal med Africa Energy. Avtalet innebär att Crown Energy behåller 10 procent av licensen mot att Africa Energy betalar för kommande borrning av AJ-prospekten. Africa Energy förvärvar samtidigt övriga partners andelar i licensen, vilket innebär att på sikt kommer Africa Energy även bli operatör på licensen. Utfarmningen är villkorad myndighetstillstånd i Sydafrika, vilket innebär att Africa Energy får tillträde till licensen först när dessa tillstånd har erhållits. Enligt information har Africa Energy nyligen registrerat och ansökt om kommande ändringar hos berörda myndigheter i Sydafrika. Bedömningen är att ett godkännande kommer att erhållas inom de närmaste sex månaderna

Licens: Block 2B, South Africa

Operatör: Africa Energy Corp

Andel (working interest): 10%

Övriga partners: Africa Energy Corp (90%)

Stadie

Betingade resurser 2C (brutto) mmboe

Prospektiva resurser (brutto) mmboe

Totala resurser (brutto) mmboe

Working interest (netto) mmboe

Prospektering/Utvärdering

37

355

392

39

Crown Energy's working interest (WI), det vill säga andel i licensen, uppgår 10%.

Alla resurser är angivna i mmboe (miljoner fat oljeekvivalenter). Crown Energy beräknar reserver och resurser i enlighet med Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System of 2007.

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598