2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Operationella risker

Crown Energys verksamhet är föremål för alla de risker och osäkerheter som verksamheter inriktade på prospektering samt förvärv, utbyggnad, produktion och försäljning av olja och gas är förknippade med. Dessa risker kan inte ens med en kombination av erfarenhet och kunskap samt noggrann utvärdering helt undvikas.

De operationella riskerna nedan är hämtade från Bolagets årsredovisning 2015.

Operationella risker

Beskrivning av operationella risker

Finansiell påverkan om risken inträffar

VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER

>>> Återkallade eller avbrutna licenser

Hög

Beskrivning:

Bolagets prospektering är beroende av koncessioner och/eller tillstånd som beviljas av regeringar och myndigheter. Ansökningar om framtida koncessioner/tillstånd kan komma att avslås och nuvarande koncessioner/tillstånd kan komma att beläggas med restriktioner eller återkallas av behörigt organ. Även om koncessioner och/eller tillstånd normalt kan förnyas efter att de löpt ut kan inga garantier lämnas om att så kommer attske, och i så fall, på vilka villkor. Om Bolaget inte svarar mot de förpliktelser och villkor avseende verksamhet och kostnader som krävs för att erhålla koncession och/eller tillstånd kan det medföra en mindre andel i, eller förlust av, sådana tillstånd samt krav på skadestånd, vilket kan komma att påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Riskhantering:

Crown Energy har en god dialog med samtliga berörda myndigheter. Tydlig kommunikation sker regelbundet genom möten med myndigheterna och eventuella övriga delägare i licenserna.

Utfall 2015/Känslighetsanalys:

Under 2015 har inga licenser återkallats och Crown Energy är inte i ”default” vad gäller någon licens. I februari 2015 förlängdes licensperioden för Block 2B i Sydafrika framtill maj 2017. Dessutom, efter ett möte med OMNIS, olje- och gasmyndigheten för Madagaskar, så är det överenskommet att förlänga Manja-licensen i Madagaskar med fyra år, till den 15 november 2019. Det är inte möjligt att kvantifiera risken och därmed heller inte möjligt att utföra ett känslighetstest.

>>> Avtalsrisker/delat ägande och partnerskap

Medel

Beskrivning:

Bolagets verksamhet är i hög grad baserad på koncessionsavtal, licenser och andra avtal. Bland annat är Crown Energy delägare i ett flertal licenser i partnerskap med andra bolag. I dessa fall är det svårt att påverka hur licensen drivs, speciellt i de fall då Crown Energy äger en liten andel och därmed inte har någon möjlighet att påverka viktiga beslut. Rättigheterna och skyldigheterna enligt dessa koncessioner, licenser och avtal kan bli föremål för tolkning och tvister enligt svensk eller utländsk rätt och kan även påverkas av omständigheter som ligger utanför Bolagets kontroll. I händelse av en tvist om tolkning av sådana villkor är det inte heller säkert att Bolaget skulle kunna göra sina rättigheter gällande, vilket i sin tur skulle kunna få väsentligt negativa effekter på Bolaget. Om Bolaget eller någon av dess partners inte skulle anses ha uppfyllt sina skyldigheter enligt en koncession, licens eller annat avtal kan det även leda till att Crown Energys rättigheter enligt dessa helt eller delvis bortfaller, eller att Crown Energy ådrar sig kostnader eller skyldigheter för att uppfylla den andra partners skyldigheter.

Riskhantering:

Crown Energy följer de lagar och regler som finns i de länder man är verksamhet i och i de licensavtal man ingått. För de licenser där andra delägare än Crown Energy är operatörer, finns operatörsavtal som innehåller standarder och krav för hur operatören skall bedriva verksamheten och hur beslut tas inom partnerskapet (exempelvis krav på ett visst antal procent av rösterna för en viss typ av beslut). I de fall Crown Energy farmar ut tillgångar, är huvudregeln att detta enbart skall ske med bolag som anses ha god affärsmässig, finansiell och teknisk kapacitet.

Utfall 2015/Känslighetsanalys:

I dagsläget finns inga kända osäkerheter eller tvister avseende de licenser som Crown Energy är verksamma i. I december 2015 ingick Crown Energy ett farm-out-avtal, avseende Sydafrika- tillgången, med Africa Energy Corp. Africa Energy Corp ingick ävenavtal med övriga licensdelägare, vilket innebär att Africa Energy Corp kommer att äga 90% i licensen samt vara operatör. Samarbetsavtalet i licensen kommer därmed att ändras när Africa Energy har tillträtt sina andelar. Crown Energy bedömer Africa Energy vara ett välrenommerat företag. Det är inte möjligt att kvantifiera risken och därmed heller inte möjligt att utföra ett känslighetstest.

>>> Geologiska risker

Medel-Hög

Beskrivning:

All värdering av olje- och gasreserver och resurser innehåller ett visst mått av osäkerhet. I många fall leder prospekteringsaktiviteter aldrig till utbyggnad och produktion. Även om oljebolag försöker att minimera riskerna genom seismiska undersökningar kan detta vara mycket kostsamt och kräva stora insatser utan att leda till borrning. Det finns alltid en risk att uppskattade volymer inte överensstämmer med verkligheten. Sannolikhetenför fynd av olja eller gas vid prospekteringsbrunnar varierar. Kostsamma undersökningarsom inte leder till borrning kan påverka Bolagets verksamhet och finansiella ställning negativt.

Riskhantering:

Crown Energy har knutit medarbetare till sig med hög kompetens inom geologi för att minska risken för eventuella felbedömningar. Crown Energys värderingar av reserver och resurser är alltid upprättade enligt vedertagna regler och standarder. Bland annat bedöms sannolikheten för att volymerna verkligen finns och hänsyn tas alltid till att en viss andel av borrade brunnar statistiskt sett är torra. Reserver och resurser klassificeras olika beroende på sannolikheten, vilket ger ett mått på den geologiska risken. För att miniminera risken för felaktiga bedömningar, så vidimeras alltid internt upprättande Competent Persons Reports (”CPR”) av en oberoende värderare.

Utfall 2015/Känslighetsanalys:

Exponeringen för denna typ av risker bedöms vara jämförbar med andra bolag inom samma bransch. Crown Energy lät i juni 2015 upprätta en intern CPR för koncernens samtliga tillgångar, vilken vidimerades av en oberoende värderare. Utöver detta harERC Equipoise upprättat en värderingsrapport avseende delar av Block 2B i Sydafrika. Det är inte möjligt att kvantifiera risken och därmed heller inte möjligt att utföra ett känslighetstest.

>>> Oljeprisrisk

Låg-Hög

Beskrivning:

Priset på olja och gas bestäms på världsmarknaden och är beroende av en mängd olika faktorer som är utanför koncernens kontroll; global ekonomisk utveckling, åtgärder från regeringar och centralbank, geopolitiska oroligheter, tillgång på olja, investeringskostnader, tillgång till alternativa energikällor m.m. Crown Energy har i dagsläget inte någon produktion, vilket innebär att oljeprisrisken är begränsad. Däremot, en betydande och utdragen prisnedgång i förhållande till genomsnittliga historiska oljeprisnivåer kan komma att medföra att Crown Energys möjligheter till att arrangerafinansiering minskar, samt att det föreligger minskat intresse för farm-out-projekt och dylika arrangemang. En utdragen prisnedgång kan även leda till att ett nedskrivningsbehov av prospekterings- och utvärderingstillgångarna. Med andra ord kan oljepriset indirekt komma att påverka Crown Energys finansierings-och refinansierings-möjligheter. Se beskrivning av finansiella risker.

Riskhantering:

Då Bolaget i dagsläget inte har en produktion, görs inga oljeprissäkringar. Däremot sesinvesteringskalkyler kontinuerligt över utifrån den aktuella marknadssituationen, i syfte att säkerställa att nedgången i oljepriset inte föranleder ett nedskrivningsbehov av Koncernens prospekterings-och utvärderingstillgångar. Under perioder av lägre oljepriser är senareläggning av vissa investeringar vanligt.

Utfall 2015/Känslighetsanalys:

Det är svårt att analysera vad för effekt det låga oljepriset har haft på Crown Energy. Rådande oljepris har däremot inte föranlett några nedskrivningar av Bolagets prospekterings- och utvärderingstillgångar, se Bolagets bedömningar i not 5 Viktigabedömningar och uppskattningar för redovisningsändamål. I december 2015 lyckades Crown Energy genomföra en utfarmning av Block 2B i Sydafrika, vilket även under högre oljepriser bör ses som en fördelaktig transaktion. Det är inte möjligt att kvantifiera risken och därmed heller inte möjligt att utföra ett känslighetstest.

Politiska och samhällsrelaterade risker

>>> Politisk, social och ekonomisk instabilitet

Låg-Hög

Beskrivning:

Mot bakgrund av att Crown Energy bedriver, och kan komma att utöka sin verksamhet i utvecklingsländer kan Bolaget komma att påverkas av politisk, social och ekonomisk instabilitet, såsom, terrorism, militärt tvång, krig och allmän social eller politisk oro. Detta innefattar även förekomsten av korruption. Den politiska, sociala och ekonomiska instabiliteten kan således ha en mycket negativ inverkan på Bolagets verksamhet, särskilt avseende tillstånd och samarbeten.

Riskhantering:

Vad gäller nya licenser/nya länder, försöker Crown Energy att undvika att ge sig in i länder där de politiska riskerna och säkerhetsriskerna är alltför stora. Vad gäller befintliga licenser, värderas riskerna för att situationen skall kunna hanteras. Crown Energy använder sig av OECDs verktyg (vägledning) för företags riskhantering i länder med svaga regeringar, för att söka vägledning vid behov.

Utfall 2015/Känslighetsanalys:

Det är inte möjligt att kvantifiera risken och därmed heller inte möjligt attutföra ett känslighetstest. Nedan följer däremot en översikt vad gäller politisk risk och säkerhetsrisk, framtagen av Control Risk (www.controlrisk.com).Vad gäller Bolagets aktiviteter i Irak specifikt, för Crown Energy löpande diskussioner med det regionala styret i Salah ad-Din. Även om säkerhetsläget har förbättrats under 2015, har Crown Energy, av säkerhetsskäl, avvaktat med aktiviteter i det licenserade området.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598