2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Finansiella risker

Crown Energy utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker. Bolagets övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på resultat och likviditet p.g.a. finansiella risker.

De finansiella riskerna nedan är hämtade från Bolagets årsredovisning 2015.

Finansiella risker

Beskrivning av finansiella risker

Finansiell påverkan om risken inträffar

>>> Finansierings- och refinansieringsrisk

Hög

Beskrivning:

Med finansieringsrisk avses risken att finansieringen av Crown Energys kapitalbehov samt refinansieringen av utestående lån försvåras eller fördyras. Olje- och gasprospektering är en kapitalintensiv verksamhet. Crown Energy kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, komma att behöva ytterligare kapital för att förvärva tillgångar, för att vidareutveckla tillgångarna på för Crown Energy godtagbara villkor eller för att fortsätta den löpande verksamheten. Om Koncernen inte kan erhålla tillräcklig finansiering kan omfattningen av verksamheten begränsas, vilket i längden kan medföra att Bolaget inte kan verkställa sin långsiktiga prospekteringsplan. Dessutom kan eventuella nyemissioner komma att ske i ett mindre gynnsamt marknadsläge där intresset är lågt och/eller att kostnaderna för att genomföra nyemissionen är för höga.

Riskhantering:

För att hantera risken följer och utvärderar Crown Energy löpande finansierings-och refinansierings-möjligheter.

Utfall 2015/Känslighetsanalys

Under 2015 har Crown Energy genomfört ett flertal finansierings-och refinansieringsåtgärder. I ett första steg, under våren 2015, återköptes cirka´85% av utestående konvertibler och samtidigt kvittades ett lån mot aktier. För mer information om återköpet och kvittningen, se avsnittet Viktiga händelser under räkenskapsåret i Förvaltningsberättelsen. Därtill genomfördes i juni en företrädesmission, vilken innebar ett kapitaltillskott om 4,9 MSEK. Utfarmningsavtalet av Sydafrikatillgången, som tecknades i december 2015, kommer att innebära att Crown Energy’s kvarvarande andel är finansierad för kommande provborrning. Det är inte möjligt att kvantifiera risken och därmed heller inte möjligt att utföra ett känslighetstest.

>>> Likviditetsrisk

Hög

Beskrivning:

Likviditetsrisken definieras som risken att inte kunna fullfölja åtaganden och betala skulder i tid eller till en rimlig kostnad. Risken hör ihop med finansierings-och refinansieringsrisken.

Riskhantering:

Ledningen följer noga rullande prognoser för koncernens likvida medel. Som nämnts ovan ser Crown Energy löpande över finansieringsmöjligheter för att kunna fullfölja sina åtaganden.

Utfall 2015/Känslighetsanalys

Som nämnts ovan, så kunde en utbetalning av ränta på ca 85% av de utestående konvertiblerna undvikas under 2015, genom det återköp som genomfördes. Återköpet innebar även att den nominella konvertibelskuldenminskade med 85%. Likvida medel per balansdagen uppgick till 156 (34 626) TSEK. Bolagets kortfristiga skulder, vilka faller till betalning uppgår till 17 190 TSEK. Se löptidsanalys i avsnitt 4.4 i Not 4 i Årsredovisningen 2015. För Bolagets bedömningar av framtida likviditetsbehov, se avsnittet Framtidsutsikter i Förvaltningsberättelsen i Årsredovisningen 2015.

>>> Marknadsrisk – ränterisk

Låg

Beskrivning:

Nettoräntekostnaden påverkas av den vid var tid valda andelen finansiering med rörlig respektive fast ränta i relation till förändringar i marknadsräntorna. Effekten på resultatet av en förändring av räntenivån beror på lånens och placeringarnas bindningstider. Framtida räntehöjningar kan därför få en negativ effekt på Koncernens resultat och framtida affärsmöjligheter.

Riskhantering:

Crown Energy har inga räntebärande skulder med rörlig ränta, varför ingen ränterisk avseende kassaflöden uppstår. Upplåning som görs med fast ränta utsätter koncernen enbart för ränterisk avseende verkligt värde.

Utfall 2015/Känslighetsanalys

Eftersom Koncernen inte har någon upplåning till rörlig ränta, bedöms inte ränterisken vara väsentlig. Pga. detta har heller ingen känslighetsanalys upprättas.

>>> Marknadsrisk - valutarisk

Låg

Beskrivning:

Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter

Riskhantering:

I dagsläget finns inga väsentliga exponeringar i utländsk valuta, varför Bolaget inte har funnit det nödvändigt att valutasäkra de transaktioner, tillgångar, skulder och nettoinvesteringar som man har.Bolaget ser dock löpande över eventuella framtida transaktioner som skulle kunna innebära väsentliga valutarisker.

Utfall 2015/Känslighetsanalys

I dagsläget föreligger ingen extern upplåning i utländsk valuta.Koncernens huvudsakliga transaktionsvaluta, förutom SEK, är USD. Baserat på utestående skulder redovisade i USD, skulle en förändring i valutakursen USD/SEK om +/-10% påverka resultatet med +/- 170 TSEK. Se känslighetsanalys av valutaexponeringen i detalj i avsnitt 4.2 i Not 4 i Årsredovisningen 2015.

>>> Omräkningsrisk

Låg-Medel

Beskrivning:

Den valutaexponering som uppstår till följd av innehav i ett utländskt dotterbolag som har en funktionell valuta som avviker från koncernens rapporteringsvaluta, är en omräkningsrisk. Omräkningen påverkar såväl resultat som eget kapital (valutaomräkningsreserven).Prospekterings-och utvärderingstillgångar som förvärvas via en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar hos denna verksamhet och räknas därför om till balansdagens kurs. Förvärvet av dotterbolaget i Madagaskar, utfördes i USD. Till följd av detta räknas de förvärvade prospekterings- och utvärderingstillgångarna om vid varje rapporteringsperiod. Omräkningsdifferensen påverkar valutaomräkningsreserven i eget kapital.

Riskhantering:

Samtliga omräkningsrisker avser valutakursen USD/SEK. Crown Energy valutasäkrar i dagsläget inte omräkningsrisken. Detta får effekten att detkan bli större fluktuationer i Koncernens resultat, värdet på prospekterings- och utvärderingstillgångarna samt i valutaomräkningsreserven i eget kapital mellan olika rapportperioder. Den väsentliga delen avser den omräkning som sker till följd av Madagaskar-tillgången (se förklaring ovan).

Utfall 2015/Känslighetsanalys

I avsnitt 4.3 har en känslighetsanalys upprättats avseende omräkningsexponeringen.En 10%-ig förändring av valutakursen USD/SEK skulle påverka följande poster:• prospekterings-och utvärderingstillgångar med +/- 6 304 TSEK• uppskjuten skatt med +/- 1 450 TSEK• eget kapital med +/- 4 545 TSEK• årets resultat med +/- 168 TSEK

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598