2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Under våren 2015 erbjöd Crown Energy AB samtliga innehavare av konvertibler KV1 2013/2016 och KV2 2014/2016 att återköpa deras respektive konvertibler i utbyte av nyemitterade aktier i en riktad kvittningsemission. Nedan finns vägledning om hur denna kvittingsemission skall redovisas i inkomstdeklarationen taxeringsåret 2016 för de innehavare som valde att acceptera erbjudandet.

Bakgrund

Under våren 2015 erbjöd Crown Energy AB ("Crown Energy" eller "Bolaget") samtliga innehavare av konvertibler KV1 2013/2016 och KV2 2014/2016 att återköpa deras respektive konvertibler i utbyte av nyemitterade aktier i en riktad kvittningsemission. Emissionskursen sattes till 3,03 kr per aktie. I samband med kvittningsemissionen genomfördes även två andra emissioner; ytterligare en kvittningsemission och en företrädesemission. Teckningskursen i dessa emissioner uppgick till 3,33 kr per aktie. Skillnaden i emissionskursen jämfört med de andra emissionerna beror på att Bolaget erbjuder att köpa tillbaka konvertiblerna utan ett års upplupen ränta. Tidigare konverteringskurs för konvertiblerna uppgick enligt konverteringsvillkoren till 10 kr per konvertibel.

Skattemässig hantering inför taxeringsåret 2016

Vid en konvertering av konvertibler mot aktier enligt konverteringsvillkoren utlöser konverteringen ingen beskattning utan omkostnadsbeloppet förs över på de mottagna aktierna. Crown Energy har genomfört en så kallad kvittningsemission där konvertibler byts ut mot aktier i Bolaget för att stärka Bolagets finansiella ställning. Konvertibelinnehavarna erbjöds att byta konvertibelfordran mot aktier i Bolaget, med andra villkor än de gällande villkoren för konverteringen av konvertibeln.

Med anledning av Crown Energys erbjudande till konvertibelinnehavarna, har Skatteverket hänvisat sin vägledning Byte av konvertibla skuldebrev mot aktier genom kvittningsemission från 2013-10-28 till erbjudandet och deras slutsats är att det blir ett skattepliktigt byte när en konvertibel byts ut mot aktier i samband med en kvittningsemission och där bytet inte sker enligt de gällande konverteringsvillkoren för konvertibeln.

Klicka här för att läsa Skatteverkets ställningstagande (extern länk till Skatteverkets hemsida).

Frågeställningar inför deklarationen av taxeringsåret 2016

Vad blir avyttringspriset för de bortbytta konvertiblerna?

Avyttringspriset för de genom kvittningsemissionen bortbytta konvertiblerna är värdet på de aktier som erhållits i bytet. Värdering bör ske med utgångspunkt i det antal aktier som erhållits och aktiekursen den dag då båda parter är bundna av avtalet.

Konvertibelinnehavare anmälde sig för byte av konvertibler mot aktier under en given anmälningsperiod. Även om anmälan varit bindande, var bytet villkorat av att årsstämman den 13 maj 2015 beslutade att genomföra bytet genom kvittningsemission. Kvittningsemissionen är sedan registrerad den 18 maj 2015. Båda parter bundna av avtalet den dag då årsstämman godkänner kvittningsemissionen, dvs den 13 maj 2015.

Avyttringspriset för konvertiblerna baseras därmed på Crown Energy’s  aktiekurs den 13 maj 2015. Kursen den 13 maj 2015 var 3,50 kronor per aktie.

Vad blir anskaffningsvärdet för aktierna?

Anskaffningsutgiften för de erhållna aktierna är värdet på konvertiblerna vid bytet, vilket normalt är samma värde som för de erhållna aktierna. Värdering bör ske med utgångspunkt i värdet den dag då båda parter är bundna av avtalet.
Anskaffningspriset för aktierna är samma som ovan, dvs. 3,50 kr per aktie.

Hur beräknas realisationsresultatet av avyttringen?

Realisationsresultatet beräknas som avyttringspriset minskat med omkostnadsbeloppet för konvertibeln.

Konvertibeln gav som utgångspunkt rätt att teckna en aktie per konvertibel. Vid den företrädesemission som följde efter återköpet av konvertiblerna gavs den före detta konvertibelinnehavaren rätt att teckna aktie för 3,03 kronor per aktie. För 10 konvertibler erhölls således 33 aktier. Endast jämnt aktieantal fick tecknas och eventuellt överskjutande belopp utbetalades kontant (i de fall beloppet var väsentligt och konvertibelinnehavaren efterfrågade detta).

Det innebär att varje konvertibel ska anses avyttrad för marknadsvärdet av det antal aktier som erhölls per konvertibel ökat med eventuellt kontantbelopp. Det innebär samtidigt att beräkningen måste göras i flera steg beaktat dels hur många hela aktier som erhållits, dels hur stort kontantbelopp som utbetalats. Därefter minskas marknadsvärdet av vad som erhållits med anskaffningsvärdet för konvertibeln.

Övrigt

Vi rekommenderar att Ni i deklarationen öppet redovisar hur beräkningen av realisationsresultatet har gjorts. Detta för att Skatteverket skall få möjlighet att kontrollera beräkningen och eventuella felberäkningar.

Mer information

De som valde att anta erbjudandet, är välkomna att höra av sig till Crown Energy för mer information och råd inför deklarationen. Vänligen kontakta oss på info@crownenergy.se.

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598