2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Information om konvertibellån och räntor

På en extra bolagsstämma den 25 mars 2013 beslutades om en nyemission av konvertibler med företrädesrätt för bolagets aktieägare. I detta avsnitt finns fakta om Crown Energys konvertibel KV1 2013/2016.

 

Senareläggning av återbetalning konvertibellån och räntor

Styrelsen meddelade den 28 april 2016 att man beslutat om att senarelägga återbetalningen av konvertibellån KV1 2013/2016 samt tillhörande ränta. Räntebetalning för konvertibellånet förföll till betalning den 29 april 2016 och konvertibellånet förföll till slutbetalning den 2 maj 2016. Anledningen till senareläggningen är dels att Bolaget inte har erhållit tillräckligt intresse att konvertera lånet till nya aktier i Bolaget och Bolagets styrelse har bedömt att det inte varit möjligt att upphandla en kommersiellt försvarbar alternativ finansiering för att återbetala lånet vid förfallodatumet. Dessutom tillkommer det faktum att Bolaget inom kort förväntas att tillföras 63 MSEK i emissionslikvid, så snart den föreslagna emissionen är slutförd och registrerad hos Bolagsverket. För pressmeddelande, klicka här.

I och med att konvertibellånet och tillhörande ränta föll till betalning under april och maj 2016, upphörde också handeln med konvertiblen, KV1 2013/2016 på NGM Equity.

Ursprungliga villkor för konvertibellånet

  • Crown Energy emitterade i april 2013 6 438 757 konvertibler med ett nominellt värde av 64 388 TSEK. Crown Energy har idag totalt 1 221 101 stycken utestående konvertibler med ett nominellt värde av 10 SEK per konvertibel. Detta innebär att det totala lånebeloppet (nominellt belopp) för utestående konvertibler uppgår till sammanlagt 12 211 012 SEK inför konverteringsperioden i juni 2015.
  • Konvertibellånet löper från den 2 maj 2013 till och med den 29 april 2016 då det förfaller till betalning, varvid det sammanlagda nominella beloppet för de utestående Konvertiblerna skall återbetalas i sin helhet i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum.
  • Konvertibelinnehavare ska två gånger årligen (samt under mars månad 2016) under perioderna 1 juni till och med den 30 juni och 1 december till och med den 31 december, samt därtill även under perioden 1 mars 2016 till och med den 31 mars 2016, äga rätt att påkalla konvertering av hela eller del av sin konvertibla fordran till nya aktier i Bolaget, till en konverteringskurs om 10,00 SEK per konvertibel.
  • Konvertibellånet löper med en årlig räntesats om 10 procent från den 2 maj 2013 och betalas årligen i efterskott den 2 maj samt sista gången på den slutliga förfallodagen den 29 april 2016.
    Konvertibeln är noterad på NGM Equity (CRWN KV1) med ISIN-nummer SE0005096328.

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598