2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Aktieägare per 31 mars 2017 och därefter kända förändringar

Under februari månad 2017 slutfördes den riktade (underkurs)emission som bolagsstämman beslutade om den 12 december 2016 och totalt 363 401 823 aktier fördes över till YBE Ventures Ltd. Före emissionen uppgick såväl antalet stamaktier som röster till 92 547 379. Genom emissionen har ett nytt aktieslag, C-aktier, införts, och i och med detta har antalet C-aktier ökat med 363 401 823 och antalet röster med 1 196 328 234.

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår därmed, per den 31 mars 2017 och därefter kända förändringar, till 455 949 202, varav 92 547 379 är stamaktier och 363 401 823 är C-aktier. Stamaktier medför tio (10) röster och aktier av serie C medför en (1) röst. Befintliga aktier innan emissionen är stamaktier. Det totala antalet röster uppgår till 1 288 875 613.

Bolagets stamaktie är noterad på NGM Equity, medan C-aktien inte är det. Detta innebär att 20,3% av utställda aktier är noterade på NGM Equity och 79,7% är onoterade. De fem största aktieägarna äger vid äger per 31 mars 2017 och därefter kända förändringar, tillsammans 93,3 procent av det totala aktiekapitalet. Se aktieägarlista nedan:

Aktieägare

Antal aktier

Andel aktier (%)

Antal röster

Andel röster (%)

Yoav Ben-Eli, via bolag 1)

363 401 823

79,7

363 401 823

28,2

Cement Fund SCSp

31 500 000

6,9

315 000 000

24,4

Veronique Salk

14 519 404

3,2

145 194 040

11,3

Andreas Forssell, privat, via bolag och via kapitalförsäkring

8 404 609

1,8

84 046 090

6,5

Comtrack Ventures Ltd

7 933 156

1,7

79 331 070

6,2

Övriga aktieägare

30 190 210

6,5

301 902 100

23,4

Totalt

455 949 202

100,0

1 288 875 613

100

1) C-aktier

Bolagets stamaktier (20,3%) handlas på NGM Equity under kortnamnet CRWN med ISIN-kod SE0004210854. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Cisions nyhetstjänst, se www.cision.se

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598