2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Crown Energy ser det som en viktig uppgift att genom vår verksamhet bidra med oljan och gasen som resurser på ett ansvarsfullt och hållbart sätt; från de första stadierna av planering och tilldelning av en licens till processerna för prospektering och utbyggnad.

Oljan och gasens betydelse

Olja blev under 1900-talet snabbt världens mest handlade och använda energiråvara. Det beror på att den innehåller mycket energi och är lätt att lagra och transportera. Dagens moderna samhälle är beroende av billig och effektiv energi och således starkt beroende av såväl olja och gas. Förutom oljan och gasens användning vid transporter och vid uppvärmning av hus, ingår oljan i de flesta av de material och produkter vi ser som självklara; plast, kläder, mediciner, mobiltelefoner, datorer med mera.

Crown Energy ser det som en viktig uppgift att genom vår verksamhet bidra med dessa viktiga resurser på ett ansvarsfullt och hållbart sätt; från de första stadierna av planering och tilldelning av en licens till processerna för prospektering och utbyggnad.

Att bedriva en hållbar och ansvarsfull verksamhet innebär för Crown Energy att vi behöver förstå hur vi påverkar samhället och miljön där vi verkar, samt arbeta för att följa de krav och förväntningar som ställs på vår verksamhet så att den inte drivs till priset av exempelvis negativ miljöpåverkan.

Baserat på Crown Energys verksamhet i dagsläget, är följande områden inom hållbar utveckling viktigast för oss:

  • Öppenhet och etik
  • Miljö
  • Samhällsansvar
  • Hälsa och säkerhet

Ansvar mellan licensoperatör och licensdelägare

Vad gäller hållbarhetsarbete på en prospekterings- och utvärderingslicens fördelas ansvaret mellan operatör och delägare. Operatören är direkt ansvarig för verksamheten på licensen och denne styrs av licensavtalet (så kallat Production Sharing Agreement, PSA) och/eller lokala lagar vad gäller olje- och gasutvinning i respektive land. I dessa licensavtal, som skrivs med licensutgivande stat/myndighet (och/eller lagar) regleras ansvar gällande miljö, arbetsvillkor, försäkringar med mera. Idag har de flesta länder en stark miljölagstiftning och starka miljökrav, vilket styr oljebolag till att efterfölja god praxis.

I de fall det finns flera delägare på en licens, styr även samarbetsavtalen (så kallat Joint Operation Agreement, JOA) hur beslut tas inom samarbetet och vilken part som ansvarar för vad. Beroende på fördelningen av andelar i samarbetet, kan delägarna ha olika stora möjligheter att påverka beslut kring exempelvis strategier, tillvägagångssätt, leverantörer och medverkan i lokala sociala program.

Ovan innebär att på de licenser där Crown Energy är operatör (Irak och Madagaskar), är Crown Energy styrt av licensavtalets krav på miljö- och arbetsvillkorsfrågor. Utöver detta kan det tillkomma ytterligare lokala lagkrav. På licenser där Crown Energy är delägare (Sydafrika), är det operatören som har det direkta ansvaret. I de fall där Crown Energy har en mindre andel, föreligger givetvis svårigheter att kunna påverka övriga majoritetsdelägares beslut. Däremot är Crown Energys policy att inkomma med eventuella rekommendationer om förbättringar, om så anses behövas.

Crown Energy är medvetna om att i de fall man enbart är en mindre delägare, kan det finnas begränsade möjligheter att kunna påverka partnerskapets beslut. Detta är en risk för Crown Energy – om övriga delägare inte följer god ”oljepraxis”, regler kring exempelvis arbetsvillkor och miljölagstiftningar, kan detta inverka negativt på oss. Detta ställer krav på Crown Energy vad gäller val av partners, vid exempelvis ett förvärv eller vid en utfarmning. Crown Energy har som regel att välja partners baserat på såväl finansiell styrka som grundläggande värderingar vad gäller etik, moral, miljö med mera. I de fall delägarskapet förändras under projektets livscykel, kan det därför finnas skäl att utvärdera eventuella nya delägare baserat på vad de kan tillföra samarbetet, både positiva och negativa bidrag.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598