2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

HÄLSA OCH SÄKERHET
Hälsa och säkerhet är för oss som prospekteringsbolag i oljeoch gasindustrin mycket viktigt, då projekt från tid till tid kan innebära stora säkerhetsrisker.

Det är Crown Energys ansvar att förebygga olyckor och andra incidenter och att förse anställda och uppdragstagare med en säker och hälsosam arbetsmiljö. Därutöver tillkommer det ansvar vi har vad gäller hälsa och säkerhet hos lokal befolkning som direkt och indirekt berörs av vår verksamhet.

De risker och osäkerheter som vanligen förknippas med olje- och gasverksamhet innefattar bland annat bränder, oljespill och andra olyckor. Dessa risker kan resultera i personskador, samt skador på såväl anläggningar som miljö. Utöver risker som är verksamhetsrelaterade till industrin i sig, föreligger även risker kopplade till säkerheten i ett land eller område, det vill säga på grund av krig och andra oroligheter.

Verksamhetsrelaterade riskers omfattning beror på i vilken fas ett prospekterings- och utvärderingsprojekt befinner sig. Crown Energys projekt är i tidiga faser och i dagsläget bedrivs inga aktiviteter på licensområdena som direkt kan leda till exempelvis personolyckor eller bränder. Beroende på hur projekten utvecklas, kan detta komma att förändras framöver. I sådana fall kommer Crown Energy verka för att goda rutiner utarbetas och implementeras i dessa projekt.

Säkerhetsfrågor är till mångt och mycket reglerat i licensavtal och samarbetsavtal. Där finns krav på vilket ansvar varje part har. Om frågor kring hälsa och säkerhet inte regleras i avtalen, gäller Crown Energys internt antagna policyer. Om Crown Energys egna policyer är stramare än ett lands eller regions egna regelverk, gäller givetvis Crown Energys antagna policy.

Vad gäller licensen i Salah ad-Din i Irak, är denna ett exempel på en tillgång där säkerhetsförutsättningarna har förändrats under prospekteringsperioden. Crown Energy har börjat att återuppta planerna om att påbörja vissa aktiviteter på plats i Irak. Crown Energy söker en finansiell och operationell partner för att kunna accelerera och fortsätta aktiviteter i regionen och tillsammans med denna partner kommer Crown Energy att välja utvecklingsstrategier för regionens tillgångar, som i sin tur kommer att få styra vilka säkerhetsarrangemang som vidtas.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598