2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Emissionen

Nyemission av aktier / Underkursemission

Förvärvet sker genom emission av cirka 364 miljoner C-aktier i Bolaget och därvid införandet av ett nytt aktieslag (”C-aktier”). ESI Groups nuvarande ägare, YBE Ventures Ltd, har rätt att teckna C-aktierna i Bolaget till en teckningskurs understigande kvotvärdet för Bolagets aktier, motsvarande sammanlagt en krona för samtliga tecknade aktier.  Ett belopp motsvarande mellanskillnaden mellan teckningskursen och kvotvärdet för Bolagets aktier överförs från fritt eget kapital (”Underkursemissionen”).

Både Förvärvet och Underkursemissionen beslutades om vid extra bolagsstämma den 12 december 2016.

C-aktier och omvandling till stamaktier

I samband med Underkursemissionen beslutade aktieägarna i Bolaget om införande av ett nytt aktieslag (C-aktier) varvid befintliga aktier är stamaktier. Dessutom infördes ett omvandlings- och inlösenförbehåll i Bolagets bolagsordning som omfattar C-aktierna.

Omvandlingsförhållandet respektive inlösenförhållandet samt inlösen-beloppet kommer att vara bestämda i förhand baserat på ett utbytesförhållande som utgår från ett överenskommet värde på respektive part. Värdet på Crown Energy om 2,50 kronor per aktie är en premie om drygt 10 öre per aktie, beräknat utifrån genomsnittlig aktiekurs under den senaste 30-dagarsperioden. Värdet på den förvärvade verksamheten, vid full överföring av fastighetstillgångarna, uppgår till 910 miljoner kronor.

Utspädning

Beroende dels på det utbytesförhållande som slutligen överenskommes mellan parterna, dels i vilken utsträckning Cement Fund SCSp (”Cement Fund”) utnyttjar innehavda teckningsoptioner för att teckna aktier i Crown Energy, kommer YBE Ventures Ltd att bli ägare till cirka 75-80 procent av aktiekapital och röster i Crown Energy, vid högsta utfall av ovannämnda utbytesförhållande efter genomförd omvandling av C-aktier. En majoritet av Crown Energys aktieägare står bakom Förvärvet.

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598