2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Crown Energy ska genom prospektering och förädling utveckla olje- och gasprojekt i underexploaterade områden. Värdetillväxt skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin, för vidareutveckling och produktion.

Crown Energy fokuserar på prospekteringsmöjligheter med stor potential avseende utvinningsbara reserver. Bolaget eftersträvar en god riskspridning, såväl geografiskt som geologiskt, samt eftersträvar farm out-möjligheter som exit-strategi för att kapitalisera så långt som möjligt på sina tillgångar.

Crown Energy startade sin verksamhet under 2010 med uppbyggnaden av sin portfölj. Verksamheten är idag inriktad på västra och södra Afrika samt Mellanöstern.

Affärsmodell

Crown Energy fokuserar sin verksamhet på underexploaterade områden i Afrika och Mellanöstern. Med flerårig erfarenhet och stort nätverk ska Crown Energy skapa värden genom att identifiera, förvärva och utveckla licenser och projekt för framtida utvinning och produktion av olja och gas. Med strategin att gå in i tidiga faser och vidareutveckla projekt genom prospektering och resursoptimering kan stora värden realiseras vid lyckade resultat. När och om en licens eller ett projekt blir redo för produktion har Crown Energy för avsikt att realisera den potentiella värdeökningen genom att sälja vidare projektet till en större olje- och gasaktör. 

Organisation och medarbetare

Crown Energys huvudkontor är beläget i Stockholm men Bolaget har även kontor i London samt projektkontor i Sydafrika och på Madagaskar. Projektkontoren sköter all löpande administration av projekten samt handhar alla myndighetskontakter.

Crown Energy har i dagsläget tre anställda. Teknisk expertis, personal på projektkontor etc. anlitas på konsultbasis

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598