2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Affärsidé

Crown Energy erbjuder specialanpassade lösningar avseende bostäder och kontor, samt utveckla olje- och gastillgångar genom prospektering och vidareförädling, initialt i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt skapas genom att erbjuda interna- tionella företag ett one-stop-shop-koncept avseende bostäder, kontor  och  kringliggande  tjänster,  samt  att utveckla tillgångar i  tidigare faser för  att i  en  förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion.

Mål

Crown Energys mål är att generera högsta möjliga avkastning till aktieägarna med en välavvägd riskmedvetenhet. Bolaget ska ha en etablerad serviceverksamhet genom fastighetskoncept på ett flertal geografiska marknader samt en balanserad portfölj av utvecklings- och prospekteringstillgångar.

Vision

Att vara en etablerad aktör och en självklar partner på den internationella energimarknaden, både inom prospektering och utveckling av specialanpassade lösningar avseende bostäder, kontor samt mervärdesskapande tjänster.

Kombinerad verksamhet skapar fördelar

Kombinationen av de två affärsområdena Asset Development and Management och Energy skapar flera fördelar. Tillsammans blir verksamheten mer diversifierad vilket innebär minskad risk. Vidare kan det kassaflöde som genereras inom serviceverksamheten användas för att vidareutveckla prospekteringstillgångarna. Genom att etablera kundrelationer med några av världens ledande energiföretag inom Asset Development and Management ökar även  möjligheterna för Crown Energy att kapitalisera på befintliga prospekteringstillgångar. Crown Energy kan även erbjuda partner inom prospekterings- och utvinningsverksamheten kringtjänster i form av skräddarsydda boenden och kontor i anslutning till tillgångarna.

Strategier

Bolagets strategi utgår från den övergripande målsättningen att generera högsta möjliga avkastning till aktieägarna med en välavvägd riskmedvetenhet.

  • Etablera serviceverksamhet på fler marknader med behov av bostäder och kontor inom olje- och gasindustrin
  • Noggrant välja ut prospekteringsområden där chansen för olje- och gasfyndigheter är hög
  • Utnyttja synergierna mellan de två affärsområdena och återinvestera delar av kassaflödet från fastighetsverksamheten till att vidareutveckla prospekteringstillgångarna
  • Erbjuda partners inom prospekterings- och utvinningsverksamheten skräddarsydda boenden och kontor i anslutning till tillgångarna
  • Eftersträva farm out-möjligheter som exit-strategi för att kapitalisera så långt som möjligt på tillgångarna
  • Genom flera parallella projekt skapa god riskspridning

Crown Energy AB (publ)

Brahegatan 30, 114 37 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598