2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Affärsidé

Crown Energy ska genom prospektering och vidareförädling utveckla olje- och gasprojekt samt erbjuda specialanpassade lösningar avseende bostäder och kontor, initialt i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt i Bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje - och gasindustrin för vidareutveckling och produktion, och genom att erbjuda internationella företag ett one-stop-shop-koncept avseende bostäder, kontor och kringliggande tjänster.

Mål

Crown Energys mål är att bli en oberoende olje- och gasaktör med en betydande reserv- och resursbas samt upprätthålla en balanserad portfölj av utvecklings- och prospekteringstillgångar. Crown Energy ska expandera Property Development and Services genom etablering på nya geografiska marknader samt adderande av projekt på befintliga marknader, vilket bland annat kan ske genom de finansieringsmöjligheter som erbjuds noterade bolag. Sammantaget sprider detta risken i verksamheten.

Strategier

Bolagets strategi utgår från den övergripande målsättningen att generera högsta möjliga avkastning till aktieägarna med en välavvägd riskmedvetenhet.

  • Crown Energy ska nyttja den inarbetade affärsstrategin inom Property Development and Services och expandera verksamheten till fler marknader där det snabbt växande behovet av bostads- och kontorslokaler inom olje- och gasindustrin leder till ökade affärsmöjligheter
  • Crown Energy ska dra nytta av egna och andra aktörers erfarenheter för att noga välja ut prospekteringsområden där chansen för olje- och gasfyndigheter är hög.
  • Crown Energy ska dra nytta av synergierna mellan de två affärsområdena och skapa fördelar mellan dem samt återinvestera delar av kassaflödet som genereras inom Property Development and Services för att vidareutveckla prospekteringstillgångarna.
  • Att genom den diversifierade verksamheten erbjuda partners inom prospekterings- och utvinningsverksamheten kringtjänster i form av skräddarsydda boenden och kontor i anslutning till tillgångarna.
  • Crown Energy ska eftersträva en god riskspridning, såväl geografisk som geologisk, samt eftersträva farm out-möjligheter som exit-strategi för att kapitalisera så långt som möjligt på sina tillgångar.
  • Crown Energy har för avsikt att driva flera parallella projekt för att därigenom skapa riskspridning.

Vision

Crown Energys vision är att bli en etablerad och lönsam aktör på den internationella olje- och gasmarknaden, både inom exploatering och utveckling av specialanpassade lösningar avseende bostäder, kontor samt mersvärdesskapande tjänster. Crown Energy ska vara det självklara valet för internationella olje- och gasföretag vid valet av boende- och kontorslösningar på de marknader där Bolaget är verksamt.

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598