2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Ordlista - begrepp och mått relaterade till oljeindustrin

Block / Koncession / Licens

Ett lands prospekterings- och produktionsareal är uppdelad i olika geografiska block. Avtal ingås med värdlandet som beviljar bolaget rätten att prospektera och producera olja och gas inom det specificerade området i utbyte mot att bolaget betalar en licens och royalties på produktion.

Farm-in 

Farm-in innebär att ett bolag träffar avtal med ett annat bolag angående finansiering av hela eller delar det andra bolagets projekt mot erhållandet av en ägarandel i projektet.

Farm-out 

Farm-out innebär att ett bolag träffar avtal med en samarbetspartner som bär kostnaden för hela eller delar av ett projekt mot erhållandet av en ägarandel i projektet.

Mboe /Mmboe

Tusen fat oljeekvivalenter/Miljoner fat oljeekvivalenter

Onshore

Beteckning för verksamhet på land.

Offshore

Beteckning för verksamhet till havs.

Operatör

Ett företag som har rättigheten att prospektera efter olja i ett område och bedriva produktion vid en oljefyndighet. Mindre operatörer låter ofta andra företag köpa andelar i sina rättigheter för att reducera risken och dela på kostnader.

Prospekt

Ett geografiskt prospekteringsområde där man bedömt att kommersiella mängder av olja eller gas förekommer.

Prospektering

Identifiering och undersökning av områden som kan innehålla olje- eller naturgasreserver.

Reserver och resurser

Oljetillgångar delas in i reserver och resurser. Skillnaden består i hur långt oljebolaget har kommit i arbetet i licensen, om fyndigheterna är av kommersiell karaktär etc.  Förenklat kan det uttryckas som att resurserna räknas som reserver när de bedöms kommersiellt utvinningsbara och en plan för utbyggnad är godkänd hos den lokala licensmyndigheten. Reserverna delas in i bevisade, sannolika och möjliga reserver. Resurserna delas in i betingade och prospektiva resurser. Crown Energy beräknar reserver och resurser i enlighet med Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System of 2007. 

Reservoar

En samling av olja eller gas i en porös typ av bergart med god porositet, som sandsten eller kalksten.

Seismisk data

Seismiska undersökningar görs för att kunna beskriva geologiska strukturer i berggrunden. Ljudsignaler (skott) sänds från markytan eller havsytan och reflektionerna fångas upp av särskilda mätinstrument. Används bland annat för att lokalisera förekomster av hydrokarboner.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598