2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Kort beskrivning om olje- och gasprospektering

Olje- och gasindustrins aktörer kan delas in i de som söker, finner och producerar råolja och naturgas samt de som raffinerar och distribuerar oljan i form av exempelvis drivmedel. Inom det segment där Crown Energy befinner sig, det vill säga där aktörerna letar och producerar olja, kan fyra faser beskriva processen: prospektering, utvärdering, utveckling/utbyggnad och produktion. Crown Energy är verksamt inom främst prospekterings- och utvärderingsfasen. I nedan avsnitt följer en beskrivning av prospekterings- och utvärderingsfasen.

Olje- och gasprospektering

Olje- och naturgastillgångar ägs vanligtvis av det land i vilket oljan eller naturgasen återfinns. Respektive lands regering kan ge ut tillstånd, eller så kallade koncessioner eller licenser, till inhemska och utländska oljebolag. Oljebolagen äger med andra ord inte fyndigheterna. En licens består vanligtvis av två delar: en prospekteringslicens och en produktionslicens. En erhållen licens innebär att oljebolagen kan prospektera efter samt utvinna olja och naturgas inom ett visst område under en given licensperiod. För att erhålla ett tillstånd, och upprätthålla detta, förbinder sig oljebolaget att utföra arbete inom licensområdet och detta under en viss tidsperiod. Arbetet innefattar främst geologiska och geofysiska undersökningar samt borrning. En prospekteringslicens övergår till en produktionslicens när kommersiella fynd av olja eller gas påträffas.

Licenserna kan erhållas direkt från den statliga licensmyndigheten alternativt att oljebolaget köper redan utgivna licenser från andra bolag. Det är även vanligt förekommande att oljebolagen delar projekt med andra, i syfte att dela de höga prospekteringskostnaderna. Innehavaren av licensen kan bjuda in andra aktörer att ta över hela eller delar av det arbete som licensägaren åtagit sig, exempelvis en borrning eller en geologisk undersökning. I gengäld erhåller det inbjudna bolaget en andel i licensen och därmed del av eventuella framtida intäkter. Detta förfarande kallas för att ”farma in” och ”farma ut”. Vanligt är att engelskans ”farm in” och ”farm out” används. Det oljebolag som har det operativa ansvaret kallas för operatör.

Geologiska och geofysiska undersökningar 

Genom analyser av geologiska, geofysiska och tekniska förutsättningar, ökar oljebolaget kunskapen om fyndigheten. För att lokalisera geologiska strukturer som är gynnsamma för ansamling av olja och naturgas genomförs olika typer av undersökningar, exempelvis genom geofysisk seismik, där lokalisering av potentiella strukturer görs med hjälp av ljudvågor. Seismikdata kan vara både tvådimensionell och tredimensionell. Skillnaden består i att 2D-seismik tillhandahåller data i två dimensioner, längd och djup, medan 3D-seismik tillhandahåller ytterligare en dimension, bredd. 3D-seismik ger ett bättre underlag, men är samtidigt betydligt dyrare och täcker oftast mindre områden.

Prospekteringsborrning

Endast genom att borra kan ett oljebolag med säkerhet få bekräftat huruvida det finns kommersiella mängder av olja (eller gas) eller inte. En borrning på en struktur utan kända reserver kallas för prospekteringsborrning. Borrningsverksamheten är uppdelad i flera faser: förberedelser, mobilisering av utrustning och material till borrplatsen, själva borrfasen och slutligen demobilisering. 

Under borrningen analyseras bergarten och vätskan från borrhålet. Så kallade loggprogram genomförs för att undersöka reservoaren och dess egenskaper. Om analyserna från loggningarna utfaller positivt, genomförs ytterligare omfattande tester och analyser för att kunna utföra tillförlitliga värderingar av brunnen, det vill säga hur mycket olja brunnen kan komma att producera och i vilken takt licensen,

Resurser och reserver

I ett oljeföretag delas oljetillgångarna in i reserver och resurser. Skillnaden består i hur långt oljebolaget har kommit i arbetet i licensen, om fyndigheterna är av kommersiell karaktär etcetera. Förenklat kan det uttryckas som att resurserna räknas som reserver när de bedöms kommersiellt utvinningsbara och en plan för utbyggnad är godkänd hos den lokala licensmyndigheten.

Reserverna delas in i bevisade, sannolika och möjliga reserver. Skillnaden mellan dessa reserver är stora. En bevisad reserv (P1/ P90) anses ha 90 % sannolikhet för att de uppskattade utvinningsbara volymerna är de korrekta. Detta är ett område där testning skett med positivt utfall samt närliggande områden där borrning ännu ej ägt rum men som, baserat på befintliga och geologiska data, ändock bedöms vara kommersiellt utvinningsbara. Sannolika (P2/P50) och möjliga (P3/P10) har en sannolikhet på 50 % respektive 10 %. Genom ytterligare arbeten, som exempelvis utökad borrning, kan sannolikheten i fyndigheten värderas upp.

Resurserna delas in i betingade och prospektiva resurser. En betingad resurs innebär att fyndigheter har bevisats genom borrning, men av en eller flera anledningar uppfyller fyndigheten ännu inte kraven för en reserv. En prospektiv resurs avser ett projekt där allt tyder på att borrning kan ske, men där oljebolaget ännu inte har satt igång med prospekteringsborrningen. Betingade och prospektiva resurser delas upp i tre sub-grupper vardera, baserat på hur långt i projekten oljebolaget har kommit respektive sannolikheten för fynd.

Praxis inom olje- och gasbranschen är att oberoende expertis anlitas för uppskattningar och bedömningar av verksamhetens resurser och reserver.

Bilden nedan illustrerar den klassificeringsmodell för reserver och resurser som används inom olje- och gasbranschen. Modellen är framtagen av SPE PRMS 2007. (Källa: Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System of 2007 (”SPE PRMS 2007”)).

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598