2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Onshore prospekteringlicens över ett område på cirka 24 000 kvadratkilometer belägen i norra Irak, sydväst om Kurdistan. På licensområdet finns redan åtskilliga betydande fyndigheter, men även stora oexploaterade områden med hög potential.

Licensen omfattar hela regionen Salah ad-Din, om cirka 24 000 kvadratkilometer, i norra Irak. Inom licensområdet finns ett flertal existerande oljefält, exempelvis Ajeel, Hamrin, Tikrit och Balad, vilka innehåller flera miljarder potentiella fat olja.Existerande fyndigheter och fält har historiskt tillhört centralstyret i Irak och måste förhandlas separat om tillstånd att övertas och opereras för Salah ad-Din och licensinnehavare, det vill säga för Crown Energy. Trots de stora och uppenbart kommersiella fyndigheterna, har enbart begränsad produktion skett. Aktiviteterna har under de senaste 20 åren varit begränsade till följd av den politiska instabiliteten.

Säkerhetsläget i regionen har förbättrats avsevärt  sedan  2016 och diskussioner med det regionala styret har bekräftat att regionen nästan är helt fri från oroshärdar.  Omständigheterna är för närvarande mycket mer positiva än tidigare, men det finns fortfarande områden som är riskfyllda att vistas i.

Utöver de ovan nämnda stora oljefälten  finns  även  ett  större antal fält som  har  borrats och  till viss  del  testats. Dessa fält är av intresse för att undersöka om de kan sättas i produktion i ett enklare förfarande, med endast några kompletterande borrningar och med utrustning anpassad för en  initial produktion. Detta skulle vara en avsevärd framgång för tillgången och ett flertal diskussioner förs med myndigheter och med potentiella partners för ett sådant projekt. Ett par strukturer har identifierats för att utröna om detta skulle vara möjligt. Några av dem ligger nära huvudorten Tikrit, vilket även underlättar för logistiken.

Sedan maj 2015 är Irak-tillgången införlivad i bolagets Competent Persons Report. Efter teknisk analys av befintlig och ny data, har Irak-tillgången kunnat tillskrivas såväl prospektiva som betingade resurser. Under 2016 gjordes en teknisk genomlysning av villkoren gällande licensen. Detta arbete medförde att Crown Energy  har tagit hänsyn till en potentiell ägarandel som regionen (Salah ad-Din Governorate) kan ha rätt till under vissa förutsättningar enligt licensvillkoren.

Crown Energy arbetar nu med att initiera operationell  verksamhet genom att planera för inledande geologisk och teknisk verk- samhet samt projektering på fältet i den region som omfattas av bolagets licensavtal. I samarbete med Crown Energys strategiska partner, den italienska ingenjörsfirman Proger, undersöks befintlig infrastruktur och tekniska möjligheter och befintliga och tidigare geologisk och geofysisk verksamhet arbetas igenom.

Licens: Salah ad-Din, Irak

Operatör: Crown Energy Iraq AB

Andel:  60%

Övriga partners: Salah ad-Din Provincial Government

Salah ad-Din, Irak

Stadie

Betingade resurser 2C (brutto) mmboe

Prospektiva resurser (brutto) mmboe

Totala resurser (brutto) mmboe

Working interest (netto) mmboe

Prospektering/Utvärdering/Utbyggnad

174

2 683

2 857

1 714

Crown Energy's working interest (WI), det vill säga andel i licensen, uppgår till 60%, i enlighet med senast upprättad CPR från september 2017.

Alla resurser är angivna i mmboe (miljoner fat oljeekvivalenter). Crown Energy beräknar reserver och resurser i enlighet med Society of Petroleum Engineers Petroleum Resources Management System of 2007.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598