2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

En valberednings uppgift är att inför årsstämman lämna förslag avseende bland annat val av styrelseordförande, styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöterna och förslag till val av revisor samt arvode till denna. Principerna för utseende av valberedningen beslutas av årsstämman.

Crown Energy har historiskt sett inte haft en valberedning, vilket är en avvikelse från Kodens regler för bolagsstyrning. Styrelsen har tillsammans med huvudaktieägarna beslutat att en valberedning för närvarande inte anses behövlig med anledning av aktieägarkretsens sammansättning. Beroende på eventuella framtida förändringar i aktieägarkretsen, kan frågan om en valberedning behöva väckas igen och Crown Energy har för avsikt att löpande hålla en dialog med huvudaktieägarna kring detta.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598