2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Styrelsens arbete bedrivs på sätt som aktiebolagslagen, Koden och övriga för Crown Energy tillämpliga regler och förordningar föreskriver. Styrelsens övergripande uppgift är att förvalta bolagets angelägenheter och organisation.

Vid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman fastställer styrelsen i Crown Energy en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsordning mellan styrelsen och verkställande direktören, samt instruktioner för ekonomisk rapportering.  Arbetsordningen revideras och godkänns en gång per år. Styrelsen kallas till minst fyra ordinarie sammanträden utöver konstituerande sammanträde. Sammanträdena koordineras i den mån det är möjligt till tidpunkterna för ekonomisk rapportering och bolagsstämma. Utöver ordinarie sammanträden kallas styrelsen till ytterligare sammanträden när situationen så kräver.

Styrelsens sammansättning

Styrelsen i Crown Energy ska enligt bolagsordningen bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter. Vid årsstämman 2019 valdes följande fyra ledamöter:

  • Pierre-Emmanuel Weil (ordförande)
  • Jean Benaim (ledamot)
  • Yoav Ben-Eli (ledamot)
  • Alan Simonian (ledamot)

Styrelsens ordförande

Arbetet leds av styrelsens ordförande som har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. Detta innebär bland annat att tillse att styrelsen har relevant utbildning för uppdraget, att se till att styrelsen får tillfredsställande information och beslutsunderlag samt att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsens ordförande har också täta och löpande kontakter med bolagets verkställande direktör. Styrelsens ordförande utses av årsstämman. Vid årsstämman 2019 valdes Pierre-Emmanuel Weil till styrelseordförande.

Oberoende

Enligt Koden ska en majoritet av styrelsen vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst två av de oberoende ledamöterna ska även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Med större aktieägare avses ägare som kontrollerar tio procent eller mer av aktierna eller rösterna i Bolaget.

Efter årsstämman 2018, består nuvarande styrelse av fyra ledamöter. En ledamot är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Då endast en person är beroende såväl i förhållande till Bolagets ledning som i förhållande till större aktieägare, så är detta ett avsteg från Koden. Crown Energy har för avsikt att åtgärda detta under 2019.

Bemyndigande

Det finns inget bemyndigande efter årsstämman 2019.

Information om styrelse 2018

För information om sammansättning, styrelsens arbete och deltagande vid styrelsemöten vänligen se Bolagsstyrningsrapporten för 2018.

Nuvarande styrelse

Namn

Funktion

Nationalitet

Invald

Ersättning, TSEK

Oberoende bolaget 1)

Oberoende ägare 1)

Pierre-Emmanuel Weil

Ordförande

Frankrike

2016

150

Ja

Nej

Jean Benaim

Ledamot

Schweiz

2016

75

Ja

Ja

Yoav Ben-Eli

Ledamot

Israel

2016

75

Ja

Nej

Alan Simonian

Ledamot

UK

2011

-

Nej

Ja

1) Enligt definitionen i Svensk kod för bolagsstyrning.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598