2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Styrelsen ansvarar för den interna kontrollen i bolaget och enligt ÅRL ska styrelsen årligen lämna en beskrivning av de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen.

Nedan följer en kort beskrivning av hur intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen fungerar.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön är grunden för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen. Bolagets interna kontrollstruktur bygger bland annat på en tydlig ansvars- och arbetsfördelning såväl mellan styrelse och VD som inom den operativa verksamheten. Förutom styrande dokument som instruktioner för styrelsen och VD, informationspolicy och policy för finansiell rapportering, finns även andra riktlinjer och policys för den operativa och administrativa verksamheten. Samtliga styrande dokument och processbeskrivningar kommuniceras inom organisationen och finns tillgängliga och kända för berörd personal.

Riskbedömning

Bolaget identifierar, analyserar och beslutar om hantering av risker för fel i den finansiella rapporteringen. I dagsläget är verksamheten relativt begränsad och involverar begränsat antal personer. Bolaget har identifierat de arbetsprocesser och resultat och balansposter där risk föreligger att felaktigheter, ofullständigheter eller oegentligheter skulle kunna uppstå om inte erforderliga kontrollmoment byggs in i rutinerna.  Vid riskbedömningen har bolaget analyserat hur och var i processerna fel kan uppstå. Frågor som är viktiga för riskbedömningen är exempelvis huruvida tillgångar och skulder existerar vid ett givet datum, korrekt värdering, huruvida en affärstransaktion verkligen har inträffat och om poster är redovisade i enlighet med lagar och förordningar. Bolagets största risker i dagsläget kopplas till kapitalanskaffning (likviditetsrisk).

Kontrollaktiviteter

Baserat på bolagets riskbedömningar, har ett antal kontrollåtgärder fastställts. Dessa är av både förebyggande natur, det vill säga åtgärder som syftar till att undvika förluster eller felaktigheter i rapporteringen, och av upptäckande natur. Kontrollerna ska även säkerställa att felaktigheter blir rättade.

Information och kommunikation

Interna regelverk, policys och rutinbeskrivningar finns tillgängliga på bolagets interna nätverk. Den interna kommunikationen till och från styrelse och ledning sker genom regelbundna möten, antingen fysiskt eller via telefon. 

För att säkerställa att den externa kommunikationen mot aktiemarknaden är korrekt, finns en informationspolicy som reglerar hur informationsgivning ska ske. 

Uppföljning

Under 2020 har uppföljning främst skett genom att verksamheten har behandlats i samband med ordinarie styrelsemöten. Under 2020 har bolagets revisorer löpande granskat den interna kontrollen. Bolagets processbeskrivningar, policys och styrdokument uppdateras vid behov, dock minst årligen. Styrelsen skall erhålla kvartalsrapporter med ekonomiskt utfall inklusive ledningens kommentarer till verksamheten. Bolagets revisor medverkar vid minst ett styrelsemöte för att informera om sina iakttagelser om bolagets interna rutiner och kontrollsystem

Internrevision

Bolaget har en enkel juridisk och operativ struktur samt utarbetade styr- och internkontrollsystem. Bolaget har därför inte en särskild intern revisionsfunktion. Styrelsen följer löpande upp bolagets bedömning av den interna kontrollen, bland annat genom kontakt med Bolagets revisorer.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598