2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

En god bolagsstyrning handlar om att utifrån aktieägarnas perspektiv sköta bolaget på ett effektivt sätt och är av stor vikt för ett bolags löpande verksamhet och genomförande av långsiktiga planer. I avsnittet Bolagsstyrning återfinns information om hur Crown Energy arbetar för att uppnå en god bolagsstyrning.

Bolagsstyrningen i Crown Energy fördelas mellan aktieägare, styrelse, vd och bolagsledning. I och med att Crown Energys aktier är noterade på NGM Main Regulated regleras bolagsstyrningen i Crown Energy i huvudsak av bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, NGMs regler för bolag vars aktier är upptagna till handel på NGM Main Regulated, Koden, god sed på aktiemarknaden samt interna riktlinjer och policys.

Bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad är skyldiga att tillämpa Koden. Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen följ eller förklara. Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler men då ska förklaringar avges där skälen till varje avvikelse redovisas samt en beskrivning lämnas av den lösning som istället valts. Koden finns att läsa på www.bolagsstyrning.se.

Svenska företag, vars aktier är upptagna till handel på en svensk reglerad marknad ska vidare i enlighet med bestämmelser i ÅRL och Koden även upprätta en bolagsstyrningsrapport. Crown Energys bolagsstyrningsrapporter upprättas i enlighet härmed och utgör en del av de formella årsredovisningshandlingarna.

Regler där Crown Energy avviker från Koden framgår i bolagsstyrningsrapporten. Förklaringar och lösningar som använts istället har beskrivits under respektive stycke i bolagsstyrningsrapporten.

Styrningsstruktur och ansvarsfördelning

Aktieägarna i Crown Energy utövar sitt inflytande på bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ, medan ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter ankommer på styrelsen och verkställande direktören i enlighet med svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument. Styrningsstrukturen inom Crown Energy kan beskrivas enligt nedan organisationsschema över de olika bolagsorganen.

 

 

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapporten har tidigare publiceras som en del av Crown Energys årsredovisning. Revisorns yttrande över bolagsstyrningsrapporten ingick då som en del av ordinare revisionsberättelse. Från 2016 ingår bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen, men är inte en del av förvaltningsberättelsen. Detta innebär att en separat revisionsrapport har lämnats för bolagsstyrningsrapporten.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598