2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Principerna för ersättningar är att de ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Ersättningens nivå ska baseras på befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

Riktlinjer för ersättning

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Crown Energy fastställs av årsstämman och omfattar för närvarande vd och bolagets CFO vilka ingår i koncernledningen och är de som är anställda i Bolaget.

Årsstämman den 12 maj 2017 beslutade om följande principer, i sammandrag:

  • Fast lön
  • Avgiftsbestämda pensionsersättningar
  • Uppsägningslön och avgångsvederlag uppgående till maximalt 24 månader

För att se riktlinjer i detalj, se dokument till höger.

Riktlinjerna omfattar för närvarande verkställande direktören (VD) och bolagets COO samt CFO, som utgör de befattningshavare som ingår i koncernledningen. Crown Energy har i dagsläget inga rörliga ersättningar eller utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

Ersättning till styrelse

Beslut om ersättningen till styrelsen fattas av årsstämman. Vid årsstämman den 12 maj 2016 beslutades att styrelsens ordförande ska ersättas med 150 000 SEK samt att övriga i Bolaget icke anställda ledamöter skulle ersättas med 75 000 SEK vardera.

Ersättningar och förmåner till ledande befattningshavare

Ersättningar till VD fastställs årligen av styrelsen. Ersättningar till COO och CFO fastställs årligen av VD.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Nedan återfinns de riktlinjer som beslutades om på årsstämman den 12 maj 2017.

Ersättningar ledande befattningshavare 2016

För ersättningar till ledande befattningshavare under 2016, se Bolagsstyrningsrapporten 2016 nedan. Inga rörliga ersättningar eller övriga förmåner utgick varken till styrelse eller ledande befattningshavare under 2016.

Crown Energy AB (publ)

Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598