2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Bolagsstämman är Crown Energys högst beslutande organ, där aktieägarna kan utöva sitt inflytande. Årsstämman ska enligt lag hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut.

Vid årsstämman beslutas i frågor avseende bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, dispositioner beträffande resultat, ansvarsfrihet, val av styrelseledamöter och val av revisorer.

Bolagsstämman fattar också beslut om bolagsordning, utdelningar, eventuella ändringar i aktiekapitalet, styrelsearvode samt godkänner principerna för ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Aktieägarna kan på bolagsstämman antingen delta personligen eller företrädas av ombud.

Förslag och ärenden till årsstämma

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna ett skriftligt förslag till styrelsen senast sju veckor före årsstämman på följande e-postadress: info@crownenergy.se

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598