2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

BOLAGSORDNING CROWN ENERGY AB

ORG. NR/REG. NO. 556804-8598

§ 1 FIRMA / COMPANY NAME
Bolagets firma är Crown Energy AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is Crown Energy AB. The company is a public company (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE / REGISTERED OFFICE
Styrelsen har sitt säte i Stockholms län, Stockholms kommun.
The board of directors has its registered office in Stockholm county, municipality of Stockholm.

§ 3 VERKSAMHET / OBJECT OF THE COMPANY
Bolaget ska, direkt eller indirekt, vara verksamt inom olje- och gasindustrin, fastighetsbranschen, utveckling av teknologi och applikationsportföljer inom miljö, livsmedel, hälsovård och sjukvård samt försäljning och licensiering av sådana system, investera i, utveckla och avyttra bolag inom ovanstående verksamheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
The company shall, directly or indirectly, carry out business within the oil and gas industry, real estate industry, development of technology and application portfolios within environment, food and healthcare as well as sales and licensing of systems within such areas, invest in, develop and divest companies active in aforementioned activities, manage real property and chattels and to conduct activities related to the aforementioned.

§ 4 AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor.
The share capital shall be at least SEK 14,000,000 and no more than SEK 56,000,000.

§ 5 ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES
Antalet aktier ska vara lägst 477 000 000 och högst 1 908 000 000.
The number of shares shall not be less than 477,000,000 and not more than 1,908,000,000.

§ 6 STYRELSE / BOARD OF DIRECTORS
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med högst 5 suppleanter.
The board of directors shall consist of a minimum of 3 and a maximum of 10 directors, with a maximum of 5 deputy directors.


§ 7 REVISOR / AUDITOR
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska, intill slutet av nästkommande årsstämma, en eller två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisonsbolag utses.
For the review of the company's annual report as well as the management pursued by the board of directors and the managing director, one to two auditors with up to two deputy auditors, or a registered accounting firm shall be appointed until the end of the next annual general meeting after the auditor was elected.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA / CONVENING OF A GENERAL MEETING
Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
Notice of a general meeting of shareholders shall be published in the Official Swedish Gazette as well as on the company’s website. An announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

§ 9 ANMÄLAN TILL STÄMMA / NOTICE TO ATTEND AT GENERAL MEETINGS
Rätt att delta i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap 28 § 3 stycket aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Right to attend in a general meeting is a shareholder that has been recorded in the share register in the way prescribed in Ch. 7 Sec. 28 § 3 the Swedish Companies Act and given notice to the company not later than on the day mentioned in the notice convening the meeting. This day may not be a Sunday, any other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and may not be earlier than the fifth business day before the Meeting.
Biträde åt aktieägare, högst två, får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält biträde enligt föregående stycke.
A shareholder attending a general meeting may be accompanied by advisers, no more than two, only if the shareholder has given the company notice of his intentions to bring an adviser in accordance with the section above.

§ 10 ÅRSSTÄMMA / ANNUAL GENERAL MEETING


Årsstämman ska hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
(a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning:
(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den enligt den fastställda balansräkningen;
(c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
The annual general meeting shall be held annually within six (6) months after the end of the financial year. At the annual general meeting, the following matters shall be considered:
1. Election of chairman of the meeting.
2. Appointment of the keeper of the minutes.
3. Preparation and approval of the voting list.
4. Approval of the agenda.
5. Election of one or more persons to certify the minutes.
6. Examination of whether the meeting has been properly convened.
7. Presentation of the annual report and the auditors' report and the group annual report and the group auditor’s report.
8. Resolution
(a) regarding adoption of income statement and balance sheet and the group income statement and the group balance sheet,
(b) decision regarding the profit or loss of the company in accordance with the adopted balance sheet, and
(c) discharge from liability of the board of directors and the managing director.
9. Determination of the number of directors and any deputy directors, and if applicable, auditors and any deputies.
10. Determination of fees to the board of directors and to the auditors.
11. Election of the board of directors and any deputy directors and, if applicable, auditors and any deputies.
12. Any other matter to be dealt with by the meeting according to the Swedish Companies Act or the articles of association.

§ 11 RÄKENSKAPSÅR / FINANCIAL YEAR
Bolagets räkenskapsår är 0101-1231.
The fiscal year of the company shall be 0101-1231.


§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL / CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY REGISTRATION
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
A shareholder or nominee that is registered in the share register and a CSD register on the record date, in accordance with Ch. 4 the Central Securities Depositories and Financial Instruments Accounts Act (SFS 1998:1479), or registered in a CSD account pursuant to Ch. 4 Sec. 18 first § item 6-8 of the aforementioned act, is deemed to have the right to exercise the rights stipulated in Ch. 4 Sec. 39 the Swedish Companies Act (SFS 2005:551).
______________

Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämma den 17 december 2021.
These articles of association have been adopted at the extraordinary general meeting on 17 December 2021.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598