2,17 SEK

Aktiekurs 13.37

Kallelse till årsstämma 2023 i Crown Energy AB (publ)

Aktieägarna i Crown Energy AB (publ), org. nr 556804-8598, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2023 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Skeppargatan 27 i Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdagen den 24 maj 2023. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast onsdagen den 24 maj 2023 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast fredagen den 26 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken; och

ii. dels anmäla sitt deltagande samt eventuella biträden (högst två) vid stämman till Bolaget senast fredagen den 26 maj 2023. Anmälan om deltagande i stämman görs per e-post till info@crownenergy.se, per telefon till +46 8 400 207 20 alternativt per brev till Crown Energy AB (publ), Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal, dock att fullmakten får vara äldre än ett år om det framgår att den är giltig för en längre period, längst fem år. För att underlätta inpassering vid stämman bör fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget (enligt adress ovan). Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.crownenergy.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer.
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisorer.
12. Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport
13. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8.b): Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkterna 9-11: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisorer, fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och styrelsens ordförande samt revisorer
Det föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Antalet revisorer ska uppgå till ett registrerat revisionsbolag.

Det föreslås vidare att arvodet till styrelsen ska uppgå till totalt 675 000 kronor (675 000 kronor föregående år) och utgå till styrelsens ledamöter enligt följande:

• 225 000 kronor (225 000 kronor föregående år) till envar icke anställd styrelseledamot; och
• 450 000 kronor (450 000 kronor föregående år) till styrelseordförande.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Det föreslås omval av styrelseledamöterna Yoav Ben-Eli, Pierre-Emmanuel Weil, Jean Benaim och Alan Simonian. Vidare föreslås att Pierre-Emmanuel Weil omväljs som styrelseordförande.

Det föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har anmält auktoriserade revisorn Martin Johansson som ny huvudansvarig revisor.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på Bolagets hemsida, www.crownenergy.se och kommer även finnas i årsredovisningen för 2022.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 477 315 350. Bolaget äger inga egna aktier.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden ABs hemsida: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

ÖVRIGT
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, samt revisorsyttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och fullmaktsformulär samt fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.crownenergy.se, senast tre veckor före årsstämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i maj 2023

Crown Energy AB (publ)
Styrelsen

MER INFORMATION
Vänligen kontakta Yoav Ben-Eli, VD, Crown Energy AB
+46 8 400 207 20
+46 76-312 97 93

OM CROWN ENERGY
Crown Energy är en internationell koncern med historia inom kundanpassade lösningar för boende, kontor och relaterade tjänster samt prospektering inom olja och gas. Koncernen är nu dedikerad till sin transformation till en mer socialt och miljömässigt ansvarsfull verksamhetsinriktning som bidrar till en positiv förändring, med fokus på medicinteknik och att förbättra sitt gröna fotavtryck. För mer information, vänligen besök www.crownenergy.se.

Crown Energy AB (publ)

Skeppargatan 27, 114 52 Stockholm

Telefon08-400 207 20

Fax08-400 207 25

E-postinfo@crownenergy.se

Organisationsnummer556804-8598